GDPR

Poučení o ochraně osobních údajů - GDPR

Níže uvedené informace byly poskytnuty v souladu s nařízením Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (v textu rovněž jako „GDPR“).

Totožnost správce a pověřenec:

.

Mgr. Martina Stehlíková se sídlem Dunajská 21 625 00 v Brně

IČ 76 00 11 21 tel.: 723429662

email: schola.medica@gmail.com

IDDS: 8zs77ed

Účel zpracování osobních údajů:

poskytnutí akreditovaného vzdělávání dle zákona č.108/2006 Sb. a vyhláškou č.4/2010 Sb a dle novely zákona č. 96/2004 Sb. od 1.9.2017

Níže uvedené osobní údaje mohou být s Vaším souhlasem zpracovávány pro zajištění:

státní správa

zpracování a evidence prezenčních listin akreditovaných kurzů MPSV ČR a MZ ČR

zpracování a evidence certifikátů akreditovaných kurzů MPSV ČR a MZ ČR

zpracování a evidence evaluačních dotazníků v rámci akreditovaných kurzů MPSV ČR a MZ ČR

zpracování a evidence závěrečných protokolů akreditovaných kurzů MPSV ČR a MZ ČR

zpracování a evidence projektového řízení v rámci kurzů EU

ev. evidence systému AKRIS MPSV ČR

zajištění ubytování při vícedenních vzdělávacích akcích

,

Za tímto účelem zpracováváme Vaše:

identifikační údaje (jméno, příjmení, titul, datum narození a místo narození

kontaktní údaje (kontaktní adresa, adresa zaměstnavatele, telefon, e-mailová adresa)

číslo Vašeho bankovního účtu

fotografie

Poskytnutí osobních údajů pro uvedený účel je zákonným a smluvním požadavkem nezbytným pro uzavření smlouvy o poskytnutí vzdělávací aktivity.

Nemáte povinnost poskytnout osobní údaje, pro které je vyžadován Váš souhlas. Udělíte - li však souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů, můžete jej

kdykoliv odvolat (viz sekce „Jaká máte práva související se zpracováním osobních údajů?“).

Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země mimo Evropskou unii. Správce má právo pověřit zpracováváním osobních údajů zpracovatele, který se správcem uzavřel zpracovatelskou smlouvu a poskytuje dostatečné záruky ochrany Vašich osobních údajů.

Doba uložení osobních údajů:

Správce uloží osobní údaje na dobu trvání platnosti akreditace vzdělávacích kurzů a dle archivního řádu

.

Jaká máte práva související se zpracováním osobních údajů?

Za podmínek uvedených v čl. 15 až 22 GDPR má Subjekt údajů právo:

Právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů

Máte právo kdykoliv odvolat udělený souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů.

Učinit tak můžete podepsaným písemným oznámením zaslaným na poštovní adresu nebo kontaktní email správce uvedený výše.

Odvoláním Vašeho souhlasu není dotčeno zpracování osobních údajů před jeho odvoláním.

Právo na přístup k osobním údajům - máte právo získat od správce potvrzení, zda Vaše osobní údaje jsou či nejsou správcem zpracovávány. Pokud jsou Vaše osobní údaje zpracovávány, máte dále právo k nim získat přístup spolu s následujícími informacemi o:

účelech zpracování

kategoriích dotčených osobních údajů

příjemcích nebo kategoriích příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny

plánované době, po kterou budou osobní údaje uloženy, nebo není - li ji možné určit, kritériích použitých ke stanovení této doby

existenci práva požadovat od správce opravu nebo výmaz osobních údajů, omezení jejich zpracování či práva vznést námitku proti tomuto zpracování

právu podat stížnost u dozorového úřadu

veškerých dostupných informacích o zdroji osobních údajů

o tom, zda dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, o použitém postupu, jakož i významu a předpokládaných důsledcích takového zpracování.

Správce Vám poskytne kopii zpracovávaných osobních údajů. Za druhou a každou další kopii je správce oprávněn účtovat přiměřený poplatek na základě administrativních nákladů.

Právo na opravu:

Máte právo na to, aby správce bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se Vás týkají. S přihlédnutím k účelům zpracování máte rovněž právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení.

Právo na výmaz

Máte právo, aby správce bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, které se Vás týkají, pokud je dán jeden z těchto důvodů:

osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány

odvolali jste souhlas, na jehož základě byly údaje zpracovány a neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování

osobní údaje byly zpracovány protiprávně

osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti

osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti

Právo na výmaz se neuplatní, pokud je dána zákonná výjimka, zejména protože zpracování osobních údajů je nezbytné pro:

splnění právní povinnosti, jež vyžaduje zpracování podle práva Evropské unie nebo členského státu, které se na správce vztahuje;

pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků

Právo na omezení zpracování

Máte právo na to, aby správce omezil zpracování osobních údajů, v kterémkoli z těchto případů:

popíráte přesnost zpracovávaných osobních údajů, zpracování bude omezeno na dobu potřebnou k tomu, aby správce mohl přesnost osobních údajů ověřit

zpracování protiprávní a Vy odmítnete výmaz osobních údajů a požádáte místo toho o omezení jejich použití

správce již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale Vy je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků

Pokud bylo zpracování omezeno, mohou být osobní údaje, s výjimkou jejich uložení, zpracovány pouze s Vaším souhlasem, nebo z důvodu určení, výkonu či obhajoby právních nároků, nebo z důvodu ochrany práv jiné fyzické nebo právnické osoby

nebo z důvodů důležitého veřejného zájmu Evropské unie či některého členského státu.

Právo na přenositelnost údajů

Máte právo, aby správce předal Vaše osobní údaje zpracovávané automatizovaně na základě Vašeho souhlasu jinému správci ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném

formátu. Při výkonu svého práva na přenositelnost údajů máte právo na to, aby osobní údaje byly předány přímo jedním správcem správci druhému, je - li to technicky proveditelné.

Jak můžete svá práva uplatnit?

Svá práva plynoucí ze zpracování osobních údajů můžete jako subjekt osobních údajů kdykoliv uplatnit kontaktováním správce na poštovní adrese:

Právo podat stížnost

Ohledně činnosti správce nebo příjemce osobních údajů můžete podat stížnost, a to písemně na poštovní adresu správce:

Mgr. Martina Stehlíková se sídlem Dunajská 21 625 00 v Brně

IČ 76 00 11 21 tel.: 723429662

email: schola.medica@gmail.com

IDDS: 8zs77ed

nebo osobně v sídle správce.

.

Ze stížnosti musí být zřejmé, kdo ji podává a co je jejím předmětem. V opačném případě nebo je - li to nutné k vyřízení, správce vyzve k doplnění ve stanovené lhůtě. Nebude - li stížnost doplněna, nebude moci být vyřízena. Lhůta na vyřízení stížnosti je 30 kalendářních dnů a začíná plynout prvním pracovním dnem po jejím doručení či doplnění. Stížnosti jsou vyřizovány bez zbytečného odkladu.

Na postup správce lze podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7